Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelő neve és elérhetősége

Neve: Csufor Lilla (a továbbiakban: Adatkezelő)

Levelezési cím: 3390 Füzesabony, Kinizsi út 2.

Elérhetőségek: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 44.

E-mail cím: lilla@csufor.hu

A weboldalon található információk és tartalmak az Adatkezelő tulajdonát képezik, azok felhasználása engedélykérés nélkül nem engedélyezett. Minden jog fenntartva.

Adatkezelési tevékenység: Kapcsolatfelvétel coach szolgálatás igénybevétel céljából

Adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az Adatkezelő által üzemeltetett honlapon történő kapcsolatfelvétel coach szolgáltatás igénybevétele érdekében. A weboldal Kapcsolat menüpontjában személyes adatait rendelkezésre bocsátó személy érintettnek minősül (a továbbiakban: Érintett).

Adatkezelés jogalapja:

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). (A tovabbiakban: GDPR).

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az Érintett előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása.

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Az Érintett a hozzájárulás visszavonását tartalmazó nyilatkozatát az Adatkezelő e-mail címére vagy az Adatkezelő levelezési címére történő megküldésével teheti meg.

Kezelt személyes adatok köre: Az Érintett vezetékneve, keresztneve, e-mail címe. Szintén személyes adatokat tartalmazhat az Érintett által opcionálisan tett egyéb megjegyzések, amely kitöltése azonban nem kötelező az Érintett által.

Adatkezelés időtartama: Személyes adatok gyűjtésének összhangban kell állnia az Adatkezelő által meghatározott adatkezelési céllal. Amint az adatkezelés célja megszűnt, az Adatkezelő birtokában lévő, Érintettre vonatkozó személyes adatot törölni kell. Az Adatkezelő az Érintett által megadott kapcsolattartási adatot legkésőbb a coach szolgáltatás megszűnésével törli. Az adatkezelés abban az esetben is megszűnik, amennyiben az Érintett visszavonja hozzájárulását – GDPR 7. cikk (3) – a személyes adatainak kezeléséhez.

Adattovábbítás: Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait nem továbbítja harmadik személyek részére.

Érintettek jogainak érvényesítése, jogorvoslati lehetőségek, bírósági jogérvényesítés

Minden Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál vagy az illetékes bíróságnál, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR vagy az Infotv. vagy a személyes adatkezeléssel összefüggő egyéb jogszabály rendelkezéseit.

Felügyeleti hatóságnál kezdeményezett jogorvoslás esetén, az Érintett különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállamban jogosult a felügyeleti hatóságnál (Magyarország esetében ez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál – cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) jogorvoslati eljárást kezdeményezni.

Bírósági jogérvényesítés esetén, az Adatkezelővel szemben az Adatkezelő tevékenysége helye szerinti tagállamban kell megindítani a pert. A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az Érintettek személyes adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy az Érintettek személyes adatainak védelme érdekében megfelelő védettségi szint kerüljön kialakításra, valamint megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy az Érintettek személyes adataihoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.